$0.37 KDV Dahil
$0.54 KDV Dahil
$0.42 KDV Dahil
$0.60 KDV Dahil
$0.66 KDV Dahil
$0.84 KDV Dahil
$0.73 KDV Dahil
$0.88 KDV Dahil
$0.78 KDV Dahil
$0.96 KDV Dahil
$0.78 KDV Dahil
$0.95 KDV Dahil
$0.94 KDV Dahil
$1.14 KDV Dahil
$1.02 KDV Dahil
$1.20 KDV Dahil
$1.09 KDV Dahil
$1.32 KDV Dahil
$1.09 KDV Dahil
$1.32 KDV Dahil
$1.13 KDV Dahil
$1.38 KDV Dahil
$1.13 KDV Dahil
$1.44 KDV Dahil
$1.60 KDV Dahil
$1.80 KDV Dahil
$1.73 KDV Dahil
$2.22 KDV Dahil
$1.75 KDV Dahil
$2.27 KDV Dahil
$1.75 KDV Dahil
$2.04 KDV Dahil
$1.81 KDV Dahil
$2.10 KDV Dahil
$1.98 KDV Dahil
$2.16 KDV Dahil
$2.06 KDV Dahil
$2.34 KDV Dahil
$2.20 KDV Dahil
$2.35 KDV Dahil
$2.24 KDV Dahil
$2.40 KDV Dahil
$2.65 KDV Dahil
$2.97 KDV Dahil
$2.69 KDV Dahil
$2.97 KDV Dahil
$3.08 KDV Dahil
$3.46 KDV Dahil
$3.11 KDV Dahil
$3.54 KDV Dahil
$3.41 KDV Dahil
$3.71 KDV Dahil
$3.64 KDV Dahil
$4.20 KDV Dahil
$4.14 KDV Dahil
$4.70 KDV Dahil
$4.26 KDV Dahil
$4.94 KDV Dahil
$4.88 KDV Dahil
$5.40 KDV Dahil
$4.91 KDV Dahil
$5.31 KDV Dahil
$5.20 KDV Dahil
$5.70 KDV Dahil