$0.11 KDV Dahil
$0.14 KDV Dahil
$0.14 KDV Dahil
$0.19 KDV Dahil
$0.16 KDV Dahil
$0.20 KDV Dahil
$0.16 KDV Dahil
$0.20 KDV Dahil
$0.16 KDV Dahil
$0.18 KDV Dahil
$0.16 KDV Dahil
$0.18 KDV Dahil
$0.20 KDV Dahil
$0.30 KDV Dahil
$0.31 KDV Dahil
$0.36 KDV Dahil
$0.34 KDV Dahil
$0.48 KDV Dahil
$0.42 KDV Dahil
$0.48 KDV Dahil
$0.76 KDV Dahil
$0.84 KDV Dahil
$0.77 KDV Dahil
$0.84 KDV Dahil
$0.82 KDV Dahil
$1.08 KDV Dahil
$0.86 KDV Dahil
$0.96 KDV Dahil
$0.86 KDV Dahil
$0.96 KDV Dahil
$0.86 KDV Dahil
$0.96 KDV Dahil
$0.86 KDV Dahil
$0.96 KDV Dahil
$0.86 KDV Dahil
$0.96 KDV Dahil
$0.90 KDV Dahil
$1.08 KDV Dahil
$0.91 KDV Dahil
$1.08 KDV Dahil
$0.95 KDV Dahil
$0.97 KDV Dahil
$0.98 KDV Dahil
$1.08 KDV Dahil
$1.12 KDV Dahil
$1.20 KDV Dahil
$1.12 KDV Dahil
$1.20 KDV Dahil
$1.12 KDV Dahil
$1.20 KDV Dahil
$1.12 KDV Dahil
$1.20 KDV Dahil
$1.12 KDV Dahil
$1.20 KDV Dahil
$1.12 KDV Dahil
$1.20 KDV Dahil
$1.12 KDV Dahil
$1.20 KDV Dahil
$1.12 KDV Dahil
$1.20 KDV Dahil
$1.19 KDV Dahil
$1.20 KDV Dahil
$1.19 KDV Dahil
$1.20 KDV Dahil