$0.37 KDV Dahil
$0.54 KDV Dahil
$0.42 KDV Dahil
$0.60 KDV Dahil
$0.66 KDV Dahil
$0.84 KDV Dahil
$0.73 KDV Dahil
$0.88 KDV Dahil
$0.78 KDV Dahil
$0.96 KDV Dahil
$0.78 KDV Dahil
$0.95 KDV Dahil
$0.94 KDV Dahil
$1.14 KDV Dahil
$1.02 KDV Dahil
$1.20 KDV Dahil
$1.09 KDV Dahil
$1.32 KDV Dahil
$1.09 KDV Dahil
$1.32 KDV Dahil
$1.13 KDV Dahil
$1.38 KDV Dahil
$1.13 KDV Dahil
$1.44 KDV Dahil
$1.75 KDV Dahil
$2.04 KDV Dahil
$1.98 KDV Dahil
$2.16 KDV Dahil
$2.06 KDV Dahil
$2.34 KDV Dahil
$2.24 KDV Dahil
$2.40 KDV Dahil
$3.11 KDV Dahil
$3.54 KDV Dahil
$3.64 KDV Dahil
$4.20 KDV Dahil
$4.88 KDV Dahil
$5.40 KDV Dahil
$5.20 KDV Dahil
$5.70 KDV Dahil